Algemene voorwaarden

Hof van Udenhout B.V., handelend onder de naam Studio van Strijdhoven, KvK-nummer 18058233, Gemullehoekenweg 59 te [5062 CA] Oisterwijk

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
Koper:  de wederpartij van Verkoper. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Verkoper zijn.
Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Koper.
Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.
Verkoper: Hof van Udenhout B.V., deze partij kan verkoper van goederen en/of opdrachtnemer van opdrachtgever zijn, ofwel Bemiddelaar.

1. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Verkoper gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Verkoper en gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Verkoper en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Verkoper.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1.  Een offerte dan wel een aanbod van Verkoper is een aanbod om in onderhandeling te treden, dus vrijblijvend, behoudens gevallen waarin dit expliciet anders is overeengekomen. Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding wordt aanvaard door Koper, kan Verkoper dit aanbod om in onderhandeling te treden herroepen.
2.2.  Tussen Koper en Verkoper komt een overeenkomst tot stand, zodra Verkoper dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Verkoper een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2.3.  Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

3. Technische eisen

Technische eisen of normen die door Koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche van Verkoper gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Koper nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld. Afwijken kan onder andere van invloed zijn op de prijs en op levertijden.

4. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Verkoper een model, ontwerp, tekening, opgave van maten en gewichten, stalen en modellen, monsters of voorbeelden zijn getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het model, ontwerp, tekening, opgave van maten en gewichten, stalen en modellen, monsters of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte. De ontwerpen en tekeningen die door Verkoper worden besproken en verstrekt zijn ontwerpen en nadrukkelijk geen maattekeningen. Maattekeningen/werktekeningen worden verstrekt en uitgewerkt door uitvoerende partij. Dat is niet Verkoper.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens (waaronder tekeningen, daaraan ontleende maten en aan de hand daarvan gedane opmetingen), waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Koper is verplicht Verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Koper in rekening te brengen.
5.2.  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.
5.3.  Koper moet de Verkoper in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Koper is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Op de Koper rust de verplichting dat de installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening. Kosten die ontstaan doordat Koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, of de installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen op andere plaatsen blijken te zitten, worden door Verkoper extra aan Koper in rekening gebracht.
5.4.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
5.5.  Alle opdrachten van Koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Verkoper. Verkoper bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Verkoper op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van Verkoper bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Verkoper zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

6. Betaling

6.1.  Tenzij anders overeengekomen factureert Verkoper bij de totstandkoming van de overeenkomst door ondertekening van de orderbevestiging een aanbetaling van 25% van de totale koopprijs en vervolgens telkens 25% waarbij de laatste 25% wordt gefactureerd bij oplevering. In het geval van levering van roerende zaken factureert Verkoper na de aanbetaling van 25% een bedrag van 65% en de resterende 10% bij levering.
6.2.  Facturen van Verkoper dienen door Koper binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving of a contant in Euro, tenzij anders vermeld/overeengekomen.
6.3.  Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
6.4.  Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Verkoper rustende betalingsverplichting dan is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
6.5.  Verkoper is, ook onderling, steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper. Koper is zonder toestemming van Verkoper niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Verkoper te verrekenen. Koper komt jegens Verkoper geen enkel opschortingsrecht toe.

7. Levering en contractduur

7.1.  Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Verkoper (‘Ex Works’). Aflevering van gekochte zaken bij Koper vindt plaats voor rekening en risico van Koper, zelfs indien de bezorgkosten niet afzonderlijk zijn vermeld op de factuur. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering/uitvoering. Indien zaken niet via de trap/voordeur naar binnen kunnen worden gebracht, of indien sprake is van andere bijzondere omstandigheden, stelt Verkoper Koper hiervan op de hoogte. Extra kosten (bijvoorbeeld voor een lift) komen voor rekening van Koper.
7.2.  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Verkoper of een derde, op kosten en voor risico van Koper.
7.3.  De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Verkoper altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verkoper gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient Koper Verkoper altijd schriftelijk in gebreke te stellen.
7.4.  Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.  Wijziging in de te leveren zaken

Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9. Wijziging van de overeenkomst

9.1.  Wanneer in een offerte of aanbod van Verkoper een omschrijving (waaronder afmetingen en materialen) is opgenomen, is deze omschrijving slechts opgenomen bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van deze omschrijving afwijken.
9.2.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.3.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.4.  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verkoper Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

10. Intellectueel eigendom (IE)

10.1.  Alle door Verkoper verstrekte stukken, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
10.2.  Het is Verkoper niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Verkoper geleverde goederen te verwijderen of te wijzigen.
10.3.  Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
10.4.  Verkoper behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Opzegging & Retourneren van zaken

11.1.  Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk (tussentijds) opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
11.2.  In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
11.3.  In geval Verkoper Koper toestaat om gekochte zaken te retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs, dan is Koper gehouden om alle door Verkoper geleden vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, te vergoeden. De door Koper verschuldigde schadevergoeding wordt gefixeerd op 35% van de koopsom, onverminderd de mogelijkheid van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

12. Zekerheid

12.1.  Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Verkoper aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
12.2.  Door Verkoper afgeleverde zaken, die krachtens 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
12.3.  Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
12.4.  Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Verkoper geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Verkoper, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Verkoper. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
12.5.  Koper is jegens Verkoper gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Verkoper op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Verkoper, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van Verkoper zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

13. Gebreken

13.1.  Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
            a. of de juiste zaken zijn geleverd;
            b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
            c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
13.2  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden, op straffe van verval van recht.
13.3.  Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na Aflevering schriftelijk te melden aan Verkoper, op straffe van verval van recht.
13.4.  Klachten over geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper, op straffe van verval van recht.
13.5.  Koper dient zaken of (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat Verkoper een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Koper.
13.6.  Indien een klacht gegrond is, dan zal Verkoper – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal Verkoper slechts aansprakelijk zijn voor schade van Koper binnen de grenzen van 17 (Aansprakelijkheid).

14. Prijsverhoging

Indien Verkoper met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

15. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

15.1.  Alle vorderingen van Verkoper op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar:
           a. indien Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Verkoper;
           b. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
           c. indien Koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.
           d. indien Koper een aanvraag van surseance van betaling indient of een faillissementsaanvraag is ingediend of een (vorm van) schuldsanering van Koper of Koper reeds in surseance verkeert of failliet is, een conservatoir of executoriaal beslag is gelegd ten laste van Koper op een substantieel deel van de goederen van Koper of op zaken die zich onder Koper bevinden en die in eigendom aan Verkoper toebehoren of waarop Verkoper een zekerheidsrecht heeft.
15.2    In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

16. Incassokosten

16.1.  Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Verkoper rustende betalingsverplichting dan is Koper, na één betalingsherinnering van Verkoper, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Verkoper te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.
16.2.  Koper is jegens Verkoper de door Verkoper gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

17. Aansprakelijkheid

17.1.  Verkoper is verzekerd voor schade die binnen Europa is ontstaan en die verband houdt met door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar.
17.2.  Ieder recht van Koper jegens Verkoper op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Verkoper ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens Verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de prestatie van Verkoper gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.
17.3.  Zijdens Koper komt nooit voor vergoeding in aanmerking:
           a. bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;
           b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie van Verkoper die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;
           c. schade aan producten of door werkzaamheden geleverd of verricht door derden;
           d. In het kader van 13 (Gebreken) door Koper, binnen de hersteltermijn van Verkoper gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).
17.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Verkoper en al dan niet impliciet door Verkoper gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
17.5.  Verkoper is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Verkoper op deze derden kan verhalen.
17.6.  Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Verkoper uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Verkoper daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens Koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Verkoper in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

18. Overmacht

18.1.  Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Verkoper die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Verkoper kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Verkoper afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.
18.2.  Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
18.3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 60 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
18.4.  Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.  Op de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en Verkoper kennis te nemen. De rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant. Verkoper blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.
19.2.  Indien Koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft deze Koper, gedurende één maand nadat Verkoper zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, het recht te kiezen voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.